Personuppgiftspolicy

Moheda Gymnastikförenings personuppgiftspolicy

 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi informera om hur dina personuppgifter samlas in och behandlas hos oss. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kontaktuppgifter hittar du här nedan. På deras hemsida finns mer information om Dataskyddsförordningen.

 

Hemsida: www.datainspektionen.se

Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Moheda Gymnastikförening (”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig.

Ordförande: Lena Einvall Häggblad, 070-5215485

E-post: info@mohedagf.se

Hemsida: https://www.mohedagf.se/

 

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få dina uppgifter rättade, ändrade och i vissa fall raderade. Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, dvs. få de uppgifter som du själv har lämnat flyttade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilket ändamål?

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

I vissa fall behandlar vi även känsliga uppgifter, såsom allergier eller annan sjukdomsinformation som är viktigt för våra ledare att känna till. Laglig grund för denna behandling är intresseavvägning.

Fotografier och videoklipp kan tas vid en träning, uppvisning, tävling, avslutning eller liknande event. Sådana fotografier eller videoklipp ska innehålla flera personer och användas i syfte att informera och marknadsföra föreningens verksamhet. Detta görs via vår hemsida, Facebook-grupp eller ev. och mer sällan i tryckmaterial såsom t.ex. flygblad eller posters. Den lagliga grunden för denna behandling är intresseavvägning, då det är viktigt för föreningen att kunna visa sin verksamhet utåt. Vill man inte att ens barn eller en själv är med på foto eller i en video, väljer du de inställningarna i ditt konto.

 

Var finns uppgifterna?

Uppgifterna finns i första hand i föreningens medlemsregister, vilket finns i ett datasystem som tillhandahålls av Kansliet Online.

Vidare kan uppgifterna även förekomma i föreningens:

  • Protokoll
  • Fördelningslistor arbetsuppgifter (t.ex. vid bemanning av lotteri)
  • Övriga styrdokument för verksamheten
  • Verksamhetsberättelse
  • Föreningens hemsida

 

Vilka kommer åt personuppgifterna och hur länge sparas de?

För Moheda Gymnastikförenings räkning behandlas personuppgifter av styrelse och ledare. Ordförande, kassör, LOK-stödsansvarig, systemadministratörer och eventuellt dataskyddsombud kommer åt samtlig information om en medlem. En ledare kommer, i första hand, åt personuppgifterna endast för de medlemmar som är med i dennes grupp. 

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).